Rapporter som berör Viskan

LOVA-projekt Skuttran Rapport 

LOVA-projekt Veselången Rapport

Information om klimatanpassning Viskans avrinningsområde, Länsstyrelsen Västra Götalands län 2018-12-06

Dagvatten till Skuttran: Planeringsunderlag för vattenvårdande åtgärder i Skuttrans avrinningsområde 2011, Naturcentrum, Rapport, Bilaga 1 och Bilaga 2

Fiskevårdsplan för viskan 2011 Rapport

Biotopvårdsplan, sträckan Åsbro-Kullagård, 2010
Biotopvårdsplan Viskan sträckan Åsbro – Kullagård 2010

Utredning om Viskans vattenråd. Rapport

Läkemedelrester i två reningsverk och recipienten Viskan (pdf 1669 kB). Rapport

Våtmarksprojekt 2008 Rapport

Evaluation of the SOCOPSE Decision Support System – A case study of nonylphenol in the river basin of Viskan Rapport Om någon har frågor eller kommentarer på rapporten kontakta gärna Hanna Andersson; hanna.andersson@ivl.se