Provtagning och analyser inom Viskans avrinningsområde

Vattenrådet anlitar SGS för att sköta provtagning och analyser respektive sammanställning av en skriftlig årsrapport.

Mätresultat och trender hämtar du här: SLU Miljödata

Kontrollprogram

Programmet omfattar fysikalisk-kemiska parametrar i vatten, metaller i vattenmossa, bottenfauna i vattendrag och sjöar samt sediment i sjöar.

Kontrollprogram 2015-2018

Kontrollprogram 2019-2021 (2023)

Kontrollprogram 2024-2027

Vattenförvaltning

Vattendirektiv

EU införde ett ramdirektiv för vatten år 2000. Genom vattendirektivet har EU skapat ett helt nytt sätt att jobba med vattenfrågor inom unionen. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lag. Målet i den första förvaltningscykeln är att alla vatten ska uppnå “God status” till 2015.

Vem gör vad?

När Vattendirektivet infördes i svensk lag bildades 5 vattenmyndigheter för att stötta och samordna arbetet. De fem vattenmyndigheterna är indelade efter Sveriges huvudavrinningsområden. Borås Stad tillhör Västerhavets vattenmyndighet.

Vattendirektivet arbetar i 6-års cykler. I varje cykel tas en förvaltningsplan fram och ett antal åtgärder formuleras för att nå målet “God status”. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet är fördelade på olika myndigheter.

För kommunerna finns sju åtgärdspunkter, men Jordbruksverket har sina, Länsstyrelsens sina och så vidare. Varje år i februari ska varje myndighet svara på hur arbetet med åtgärder i åtgärdsprogrammet har gått. Detta sammanställs av vattenmyndigheten som återrapporterar hela Sveriges arbete till EU.

Vattenråden skall arbeta med samverkan inom vattendirektivet. I vattenråden kan vem som helst vara medlem. Företag, förening eller privatperson. Syftet är att få en bild av ett helt avrinningsområde och samverka över kommun och länsgränser för att nå vattendirektivets mål.

För att nå “God status” i alla vatten behöver vi arbeta både över administrativa gränser men också samverka på lokal nivå med de som bor och verkar vid vattendragen.

Vattenstatus för Viskan

Årsrapporter

Årsrapporter samordnad recipientkontroll Viskan
Varje år sammanställs resultaten av de kemiska och biologiska analyserna i en årsrapport. Årsrapporten kan beställas från sekreteraren, men finns även att hämta som pdf-fil:

Vill du hämta filen så högerklicka på en av länkarna nedan och välj “Spara Mål Som” eller motsvarande.

Årsrapport 2004

Årsrapport 2005

Årsrapport 2006

Årsrapport 2007

Årsrapport 2008

Årsrapport 2009

Årsrapport 2010

Årsrapport 2011

Årsrapport 2012

Årsrapport 2013

Årsrapport 2014

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Årsrapport 2021

Årsrapport 2022

Årsrapport 2023