LOVA-projekt Skuttran

Projektet startade 2020 och avslutades 2023. Se även slutrapporten.

Syftet var att genomföra konkreta åtgärder som minskar övergödningen och fortsätta det påbörjade arbetet med att skapa ökat intresse för att anlägga kantzoner och våtmarker i avrinningsområdet.

Målsättningen var att anlägga en våtmark med ytan ca 0,5 – 1 ha. En markägare har anlagt två mindre våtmarker till en sammanlagd yta av 1,2 ha.
Målsättningen att anlägga 1 – 2 km lokalt anpassade kantzoner med träd och buskar samt örter som gynnar biologisk mångfald har uppfyllts genom att två markägare anlagt totalt 1200 meter.
Rådgivning om kantzoner och våtmarker har skett till 9 markägare via ett gemensamt möte. Rådgivning har även skett till en markägare som hittills inte gått vidare med en konkret åtgärd.

Dokument

Bilder